atWork Australia

jobactive | Disability Employment Services | NDIS | atWork Australia

Dịch Vụ Hỗ trợ Việc Làm cho Người Khuyết Tật (DES) 

Hàng năm chúng tôi giúp hàng ngàn người có khuyết tật, bị thương tích hay bệnh tật kiếm công ăn việc làm có ý nghĩa cho họ.

  • Việc làm phản ảnh các sở thích và mục tiêu của quý vị
  • Việc làm tương xứng với các khả năng và kỹ năng của quý vị
  • Việc làm giúp quý vị đạt được những gì mình mong ước cho đời sống.

Khi quý vị chọn atWork Australia là Dịch Vụ Hỗ trợ Việc Làm cho người Khuyết Tật (DES) cho mình thì chúng tôi bắt đầu phuc vụ cho nhu cầu của quý vị ngay lập tức. Chúng ta cùng làm việc với nhau để thỏa mãn các mục tiêu của quý vị bằng một cách tiếp xúc thực sự cá nhân, để các nhu cầu của quý vị lên trên hết và là trung tâm điểm của tất cả mọi chuyện. Chúng tôi là các huấn luyện viên về việc làm cho quý vị, là người bênh vực cho quý vị và là người cộng sự với quý vị khi quý vị kiếm được việc làm đúng cho mình.

atWork Australia cung cấp Dịch vụ Việc làm cho người Khuyết tật tại hơn 300 địa điểm trên toàn nước Úc, vì thế có thể là chúng tôi sẽ có một địa điểm atWork Australia gần nhà quý vị. Quý vị có thể chọn bất cứ địa điểm nào thích hợp nhất cho quý vị để làm việc với chúng tôi. Muốn biết địa điểm văn phòng gần nhà quý vị nhất, xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng đăng ký để làm việc với chúng tôi không có gì là khó. Chúng tôi cũng chịu khó làm việc để làm cho mọi sự càng dễ dàng cho quý vị càng tốt trong suốt cuộc hành trình tìm việc làm cho quý vị.

Chúng tôi cũng rất mềm dẻo trong cách chúng ta cộng tác với nhau, kể cả khả năng đáp ứng và làm các văn kiện gần như không dùng giấy tờ (trực tuyến trên máy tính điện tử), tất cả để làm cho khi quý vị đi săn việc càng được giản dị càng tốt cho quý vị.

Dù là bây giờ quý vị  đã ghi danh với chúng tôi, hay là sắp ghi danh, các mục tiêu của chúng tôi cũng vẫn giống nhau như hệt – đó là xét trường hợp riêng của cá nhân quý vị, lắng tai nghe, giúp đỡ quý vị chú tâm chí vào các nhu cầu và sức mạnh riêng của quý vị và đặt  ra các mục tiêu tìm việc tốt nhất cho quý vị.

Đây là một dịch vụ thực tế, thân thiện và không mất tiền, không mất phí tổn gì cả cho tất cả các quý vị.

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện để gia tăng tối đa các sức mạnh, các khả năng của quý vị, và làm cho đời sống của quý vị sẽ khác đi, bao gồm cả:

Disability Employment Services Job Coach

Một huấn luyện viên về việc làm tận tâm
Quý vị sẽ có một huấn luyện viên về việc làm cho chính bản thân quý vị, có mặt ở đó cho quý vị từ đầu đến cuối, hỗ trợ để cho quý vị có được một sự nghiệp bền vững. Chúng tôi sẽ chú ý nghe, bàn về các nhu cầu của quý vị và giúp cho quý vị nhận thức được các mục tiêu cho công ăn việc làm và đời sống của mình.Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một kế hoạch để giúp cho quý vị tiến tới nơi mình hằng mong muốn.

the atWork Australia logo

Huấn luyện về sức khoẻ và hạnh phúc
Chương trình riêng của chúng tôi, Positivum™, (khảo sát sinh thiết trực tuyến) được chứng tỏ là đã làm cho đời sống của người ta khác đi.

the atWork Australia logo

Phương tiện để gặp các chủ nhân đang kiếm (người như) quý vị
Qua mạng lưới chúng tôi có về các chủ nhân sẵn sàng muốn thuê nhân công.

the atWork Australia logo

Phương tiện để sử dụng các chuyên viên y tế có sẵn tại chỗ
Chú trọng vào việc xây dựng bồi đắp các khả năng của quý vị và giúp cho các khả năng của quý vị tương xứng với các cơ hội làm việc lý tưởng, nếu cần thiết.

the atWork Australia logo

Hỗ trợ khi quý vị bắt đầu đi làm
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quý vị, qua một đường lối nào thỏa mãn các nhu cầu của quý vị nhất, bằng cách hỗ trợ trong khi quý vị làm việc, hỗ trợ sau khi quý vị đã có  việc làm rồi, hay hỗ trợ liên tục cho quý vị, tất cả các hỗ trợ đều được thu xếp để hoàn toàn thích hợp với quý vị.

Quý vị băn khoăn là mình có đủ tư cách để được hưởng các Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật hay không?

Quý vị chưa hoàn tất khảo sát đánh giá với Centrelink về khả năng để làm việc, hay quý vị chỉ không chắc chắn là mình có đủ tư cách để được hưởng hay không? Nếu quý vị hội đủ các điều kiện dưới đây thì quý vị có đủ tư cách để được hưởng Dich vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật, xin vui lòng điền vào mẫu đơn bên dưới.

  • Người ta đã chẩn đoán là tôi có thương tích, có bệnh, hay có khuyết tật
  • Tuổi tôi trong cỡ từ 14 đến 65 tuổi
  • Tôi đã tới mức tuổi hay trên mức tuổi tối thiểu để đi làm (nên kiểm soát luật lệ trong tiểu bang nơi quý vị đang sống)
  • Tôi thường trú ở nước Úc
  • Tôi không đi học toàn thời (trừ phi tôi là một học sinh đã học xong (school leaver) đủ tư cách)
  • Tôi có thể làm việc tối thiểu 8 tiêńg mỗi tuần lễ (với hỗ trợ nếu cần thiết)
  • Hiện nay tôi làm việc ở mức hay ở trên mức khả năng mà người ta cứu xét là tôi đủ sức để làm.

Nếu quý vị không chắc chắn về bất cứ câu hỏi nào trong các câu hỏi này, xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và chúng tôi có thể giúp quý vị xác định xem liệu mình có đủ tư cách để dược hưởng hay không trên điện thoại.

Nếu tôi đủ điều kiện để được hưởng Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật, thì sau đó điều gì sẽ xảy ra?

Sau khi Centrelink đã xác định là quý vị đủ điều kiện thì Centrelink có thể sẽ đề nghị một cơ quan cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật cho quý vị, hay quý vị có thể trực tiếp tham gia vào một cơ quan cung cấp Dịch vụ mình tự chọn lấy. Muốn chọn atWork Australia thì xin quý vị vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây.

Khi đã xác định là quý vị có đủ tư cách được hưởng thì chúng tôi sẽ hẹn để quý vị tới gặp Huấn Luyện viên về Việc làm tận tâm của quý vị, vào một thời điểm thích hợp cho quý vị nhất. Từ đó quý vị và Huấn Luyện Viên sẽ phát triển một kế hoạch hoàn toàn thích hợp cho quý vị dựa trên mục tiêu, kỹ năng và sở thích của quý vị, ghi rõ chi tiết làm sao để cho quý vị sẽ đạt được những nguyện vọng về công ăn việc làm và đời sống của mình.

Thế còn đổi sang các cơ quan cung cấp khác thì sao?

Nếu hiện nay quý vị đang làm việc với một cơ quan cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật khác thì giờ đây quý vị có thể đổi sang atWork Australia. Xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây nếu quý vị muốn tham gia với atWork Australia, hay để nghe thêm về cách chúng tôi có thể kiếm được việc làm đúng cho quý vị với chủ nhân đúng cho quý vị.

Nếu quý vị không chắc chắn là mình có đủ tư cách để được hưởng Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm cho người Khuyết tật hay không, vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây và chúng tôi sẽ hoan hỷ giúp quý vị xác định xem liệu mình có quyền hưởng hay không trên điện thoại.

Quý vị là trung tâm của các hoạt động của chúng tôi tại atWork Australia; chúng tôi làm cho các dịch vụ của chúng tôi tương xứng với các mục tiêu và nhu cầu của quý vị. Ước vọng của chúng tôi là mọi người Úc đều có phương tiện để làm công việc thích hợp với họ,với các kỹ năng của họ , các mục tiêu và nhu cầu của họ.

Chúng tôi muốn chia xẻ thêm với quý vị và trả lời các thắc mắc quý vị có thể có. Xin vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây để chúng ta có thể khởi sự hành trình kiếm việc làm cho quý vị ngay hôm nay!

 

Online enquiry - Vietnamese
Name
Phone number
Email
Suburb
State
  Chat with us
Navigation Menu